چگونه

آزمون ریاضیچگونه بخوانیم

چگونه هندسه بخوانیم

منبع : قلم چی چگونه هندسه بخوانیم؟ (1) معمولاً دانش‌آموزان، بخصوص دانش‌آموزهای قوی‌تر، در هندسه شکل دارند. خیلی از آن‌ها اتحاد و تابع و معادله و نامعادله و هر فصلی را به خوبی یاد می‌گیرند، تمرین می‌کنند و به تسلط می‌رسند. بازديد : 14,802 چاپ چگونه هندسه بخوانیم؟ (1) معمولاً دانش‌آموزان، بخصوص دانش‌آموزهای قوی‌تر، در هندسه مشکل دارند. خیلی از آن‌ها اتحاد و تابع و معادله و نامعادله و هر فصلی را به خوبی یاد

Read More