چرا تستهای درهم و پرشی دیاپازون

در امتحانها یا آزمونها شما در بازه ی معینی در یک درس زووم کرده اید مثلا فیزیک .

و از این بالتر در یک مبحث فیزیکی مانند حرکت .

اما در تستهای پرشی ما مغز شما پس از حل چند تست فیزیکی ناگهان به ریاضی می پرد . و به مرور زمان قدرت پرش از یک کتاب به کتاب دیگر به صورت ناگهانی را پیدا می کنید.

سرعت و دقت شما هم افزایش می یابد و استرس شما را هم کاهش میدهد.

نمونه آزمون پرشی ما برای دو درس ریاضی و فیزیک

طراح مهندس دُرانی نژاد

اینجا کلیک کنید