آموزش ارزان

آموزش ارزان

چالشی به نام خمش زمان

چالشی به نام خمش زمان چالشی به نام خمش زمان/ این بار به سراغ مفهوم خمیدگی فضا ـ زمان رفته ایم و با کمک نظریه نسبیت عام به توضیح این مفهوم و تبعات آن پرداخته ایم. در میان انواع برهمکنش‌های شناخته شده فیزیکی، بی‌شک یکی از خاص‌ترین آن‌ها برهمکنش گرانشی است. بدین سبب ارائه “نظریه نسبیت عام”، تنها برای توصیف گرانش، همواره به عنوان یکی از نقاط اوج فیزیک قرن بیستم، در کنار نظریه مکانیک

Read More
آموزش ارزانآموزش علومفنی مهندسی

آموزش ریاضی پایه

در گذشته، فرض بر این بود که ریاضیات برای گروه خاصی از افراد جامعه است و ریاضیات را همه نمی توانند یاد بگیرند. با تغییر هدف آموزش ریاضی، ضرورت آموزش ریاضی برای همگان درک شد. برای کمک به درک بهتر از مسائل، باید ریاضیات به صورت یک کل، آموزش داده شود. متأسفانه در دروس آکادمیک، ریاضیات را به صورت یک جزء به ما آموخته اند و صورت کلی از ریاضی در ذهن اکثر دانشجویان نقش

Read More