آزمون رایگان شماره 1 زیست

5 تست
تهیه شده توسط مهندس امید

فوری جواب صحیح را ریافت کنید
با رصد گیری

آزمون شماره 1 زیست

تهیه شده توسط مهندس امید
منبع گاما

1 / 5

یاخته‌های دیوارهٔ ......... در پرنده دانه‌خوار، همانند یاخته‌های دیوارهٔ رودهٔ کور در اسب نمی‌توانند ............

2 / 5

در بدن انسان واکنش ........... همراه با .......... انجام می‌شود.

3 / 5

در هر یاخته زنده بدن ما

4 / 5

كدام گزينه، عبارت زير را به درستی تكميل می‌كند؟

«مولكولی كه به عنوان شكل رايج و قابل استفاده انرژی در ياخته‌ها شناخته شده است، ..

5 / 5

با توجه به شکل

Your score is

The average score is 20%

0%