آزمونهای فیزیک

دسته بندی: فیزیک

آزمون دینامیک شماره یک

5 تست و 5 دقیقه وقت
نمره منفی ندارد

تهیه کننده بر اساس آزمونهای سالهای قبل : مهندس درانی نژاد

1 / 5

وزنه ای به جرم 500 گرم به مکم نخی با شتاب ابت 2 متر بر مجذور ثانیه بطور قائم به طرف بالا می کشیم نیروی کشش نخ چند نیوتون است

2 / 5

در این رابطه F=k X ، به ترتیب F و K نیرو و طول هستند . یکای K و نوع کمیت آن کدام است

3 / 5

دو نیروی A و B بر نقطه ای اثر می کنند برایند این دو بر A عمود است .و رادیکال 3 برابر آن است نسبت B به A چقدر است

4 / 5

نیروی 10 نیوتون به جسمی شتاب a و نیروی 14 نیوتن برآن شتاب a+2 متر بر مجذور ثانیه می دهد a چند متر بر مجذور ثانیه است

5 / 5

جسمی به جرم ده کیلوگرم روی سطحی افقی با نیروی 50 نیوتون بطور یکنواخت حرکت می کند . اگر بر ان جسم نیروی افقی 60 نیوتونی وارد شود شتاب آن چند متر بر مجذور ثانیه خواهد شد ؟

Your score is

The average score is 80%

0%

لطفا برای شرکت در آزمون در سایت ثبت نام بفرمایید

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید